Nyheder

Midlertidig strømafbrydelse mandag den 8. maj

Mandag den 8. maj er det desværre nødvendigt midlertidigt at lukke for strømmen i blok 63 (den østlige blok på Pileskellet) mellem kl. 08:00-11:00, da der skal udføres div. elarbejder i bygningen.

Tagprojektet
Pileskellet blok 61 er færdig og blok 63 bliver (hvis vejret arter sig) færdig på onsdag den 10. maj.

Fra mandag den 15. maj påbegyndes nedtagning af stilladserne på disse to blokke og opsætningen påbegyndes på Ahornskellet blok 81, 82 og 83. Når stilladserne er oppe, påbegyndes sugning af sten, fjernelse af isolering m.v. Fjernelsen af sten vil måske give mindre støj- og støvgener.

Ekstraordinær generalforsamling i E/F Domus Vista Park III

I festsalen i Skolen ved Nordens Plads, Sofus Francks Vænge 32, 2000 Frederiksberg den 6. april 2017 kl. 19:00

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Forslag
  1. Bestyrelsen stiller forslag om: Ændringer af vedtægter

Fuldmagt kan findes her
Fuldmagt-2017.pdf (0 downloads)
 og vedtægterne hvis de vedtages endeligt og med sproglige rettelser kan ses her
Vedtægter_DVPiii_2017.pdf (0 downloads)
.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 29. marts 2017

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling I festsalen i Skolen på Nordens Plads, Sofus Francks Vænge 32, 2000 Frederiksberg den 29. marts 2017 kl. 19:00.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
 5. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor.
 6. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse.
 7. Forelæggelse til godkendelse af budget for næste regnskabsår.
 8. Forslag
  1. Bestyrelsen stiller forslag om: Ændringer af vedtægter.
  2. Bestyrelsen stiller forslag om: Valg af løsning for tv-pakke.
 9. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  1. Følgende 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg: Tim Thøgersen (formand) valgt i 2016 for 1 år, Modtager genvalg, Neel Kragh valgt i 2015 for 2 år, Modtager genvalg, Helge Skielboe valgt i 2015 for 2 år, Modtager genvalg.
  2. Følgende suppleant er på valg: Tine Ottesen, suppleant, valgt i 2015 for 2 år. Alle valg er for en periode på 2 år.
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Tilmeldelse til generalforsamlingen skal oplyses pr telefon, brev eller mail til administrator, Jan Weichardt, 3311 6364, jw@bjd-advokater.dk senest mandag den 27. marts 2017, kl. 12.00

Jf. vedtægtens § 10:
Stemmeret kan udøves af et medlem eller en af medlemmet skriftligt befuldmægtiget. En befuldmægtiget kan højst stemme i henhold til 2 fuldmagter.

Samtidig indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling i E/F Domus Vista Park III
I festsalen i Skolen på Nordens Plads, Sofus Francks Vænge 32, 2000 Frederiksberg den 6. april 2017 kl. 19:00.

Denne ekstraordinære generalforsamling afholdes kun hvis alle eller nogle af ændringsforslagene til vedtægter ved den ordinære generalforsamling opnår 2/3 af stemmerne efter fordelingstal men der ikke er 2/3 af alle stemmeberettigede tilstede.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Forslag
  1. Bestyrelsen stiller forslag om:
   Ændringer af vedtægter

Forslag 2

Valg af løsning for TV-pakke

Den 31/5 2016 vedtog folketinget en lov, der gør at det for sløjfeanlæg til kabel-tv, som det Domus Vista Park III har, fra den 1/1 2018 ikke længere vil være muligt at forpligte hver beboer til at betale til grundpakken.

Med sløjfeanlæg er det ikke muligt at lukke for tv-signalet for de hustande der ikke betaler. Derfor bortfalder grundlaget for Domus Vista Park IIIs nuværende aftale med YouSee. Bestyrelsen har derfor opsagt aftalen med YouSee til den 31/12 2017 med henblik på eventuel genforhandling.

Der er indhentet tilbud fra henholdsvis YouSee og Stofa med hensyn til etablering af nyt anlæg og levering af tv-signal.

Da vi ikke kan forvente at få tilladelse af kommunen til at trække kablerne på facaden i bygningernes længderetning foreslår begge selskaber en alternativ løsning hvor kablerne føres uden for haverne med stikledning ind til hver bolig og med stik samme sted i ejendommen. Hvor der er bolig i 3. sals højde føres kablerne på facaden lodret så diskret som muligt.

Denne løsning giver højere anlægsudgifter og derfor kræver selskaberne henholdsvis længere eneret over anlæg eller medfinansiering.

Sammenligning:

Stofa (Fibernet)

YouSee

Anlægsomkostninger afholdt af DVP III

0 kr. pr. ejendom

6000 kr. pr. ejendom før forholdstal

Eneret til anlæg

10 år

5 år

Teknologi

Fiber

Coax

Pris for grundpakke/måned

159 kr.

179 kr.

Mulighed for internet/telefon

Ja

Ja

Se yderligere detaljer fra tilbuddet fra Stofa (pdf)
Se yderligere detaljer fra tilbuddet fra YouSee (pdf)

Forslag til vedtagelse anbefalet af bestyrelsen:
Bestyrelsen bemyndiges til at indgå en aftale med Stofa om anlæg af et fibernet i bebyggelsen. Stofa overtager forpligtelsen til at levere tv-signal til ejendommene.

Alternativt forslag:
Bestyrelsen bemyndiges til at indgå en ny aftale med YouSee om anlæg af et nyt coax-net i bebyggelsen. YouSee beholder forpligtelsen til at levere tv-signal til ejendommene.

Sted

Tilmeld dig beboernyhedsbrevet Park III Nyt

*Påkrævet felt