Nyheder

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 15. august 2019

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i E/F Domus Vista Park III

Bemærk nyt sted: I cafeteriet på Akaciegården, Betty Nansens Allé 2A, 2000 Frederiksberg torsdag den 15. august 2019 kl. 19:00

I henhold til vedtægternes § 11 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Ejerfor- eningen Domus Vista Park III med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Forslag til vedtagelse:

Bestyrelsen bemyndiges til at optage banklån på i alt kr. 7.500.000 inkl. moms til finansiering af Frederiksberg Kloak A/S’s arbejder med nedgravning og etablering af faskiner. Frederiksberg Kloak A/S betaler renter og afdrag på lånet.

Bestyrelsen bemyndiges desuden til at overskride denne låneramme med 10%, forudsat at Frederiksberg Kloak A/S betaler renter og afdrag også på denne del af låne

Motivation:

Bl.a. grundet problemer med undergrunden er Klimaprojektet blevet forsinket og fordyret. Status på projektet og det optagne lån er, at Cowi og Frederiksberg Forsyning har beregnet, at lånedelen vil beløbe sig til i alt kr. 7,5 mio. Frederiksberg Forsyning har tilkendegivet, at de fortsat vil betale renter og afdrag på et lån af denne størrelse.

Det vurderes, at vedtagelsen kan ske med simpel stemmeflerhed efter fordelingstal af de fremmødte, idet der er tale om bemyndigelse til optagelse af lån.

Tilmeldelse til generalforsamlingen skal oplyses pr mail til administrator, Elisabeth Eibye, ee@bjd-advokater.dk senest tirsdag den 13. august 2019, kl. 12.00

Jf. vedtægtens § 10:

Stemmeret kan udøves af et medlem eller en af medlemmet skriftligt befuldmægtiget. En befuldmægtiget kan højst stemme i henhold til 2 fuldmagter.

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling august 2019

Fuldmagt

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Afholdes i festsalen i Skolen ved Nordens Plads, Sofus Francks Vænge 32, 2000 Frederiksberg den 21. marts 2019 kl. 19:00

Tilmelding til generalforsamlingen skal oplyses pr telefon, brev eller mail til administrator, Elisabeth Eibye, 33 11 63 64, ee@bjd- advokater.dk senest mandag den 18. marts 2019, kl. 12.00

Jf. vedtægtens § 10: Stemmeret kan udøves af et medlem eller en af medlemmet skriftligt befuldmægtiget. En befuldmægtiget kan højst stemme i henhold til 2 fuldmagter.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
 5. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor
 6. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse
 7. Forelæggelse til godkendelse af budget for næste regnskabsår.
 8. Forslag
  1. Problemer med vandindtrængning
 9. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  1. Følgende 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg: Neel Kragh valgt i 2017 for 2 år,
   Modtager genvalg, Helge Skielboe valgt i 2017 for 2 år, Modtager genvalg, Tim Thøgersen valgt i 2017 for 2 år, Modtager genvalg. Derudover ønsker Ditte Marie Jørgensen, valgt i 2018 for 2 år, at udtræde af bestyrelsen. Det betyder, der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 for 1 år.
  2. En suppleant for 2 og en suppleant for 1 år skal vælges. Bestyrelsen foreslår Dennis Kristensen til medlem af bestyrelsen og Henrik Malmberg til suppleant.
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt.

Forslag 1: Problemer med vandindtrængning. Stillet af Flemming Vesterø, Askeskellet 28

Jeg foreslår, at ejerforeningen fremover arbejder mere fokuseret, målrettet og hurtigt ved opståede problemer med vandindtrængning i bebyggelsen, og at man anvender byggeteknisk expertise til at opspore lækager og kontrollere udførelse af reparationer.

Baggrunden for mit forslag er, at vi i vores lejlighed nu i over 3 år har haft problemer med vandindtrængning, formentlig stammende fra afløb og skjulte rør fra overboens tagterrasse og blomsterkasse. Et problem som i skrivende stund fortsat ikke er løst. Jeg er bekendt med, at andre har haft tilsvarende problemer med et meget langvarigt forløb.

Bestyrelsen har drøftet forslaget og udtaler på denne baggrund følgende:
Gennem årene har bestyrelsen brugt bl.a. følgende byggeteknisk ekspertise til at udføre grundige undersøgelser for at komme vandindtrængning til livs: Teknologisk Institut, Rådgivende ingeniørfirma Oluf Jørgensen A/S (vores i byggetekniske rådgiver gennem mange år), Phønix Tag og Brunch Bygningsfysik.

Skiftende bestyrelser har læst rapporterne grundigt og fulgt anbefalingerne for reparation og ændringer i konstruktionen. Nogle gange er det lykkes at stoppe vandindtrængningen. Andre gange har ekspertanbefalingerne ikke hjulpet. Det er uklart for bestyrelsen hvordan den skal gå mere systematisk og målrettet til værks og bruge mere byggeteknisk ekspertise end man tidligere har gjort.

Tilmeld dig beboernyhedsbrevet Park III Nyt

*Påkrævet felt