Nyheder

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 15. august 2019

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i E/F Domus Vista Park III

Bemærk nyt sted: I cafeteriet på Akaciegården, Betty Nansens Allé 2A, 2000 Frederiksberg torsdag den 15. august 2019 kl. 19:00

I henhold til vedtægternes § 11 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Ejerfor- eningen Domus Vista Park III med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Valg af stemmetællere.
  4. Forslag til vedtagelse:

Bestyrelsen bemyndiges til at optage banklån på i alt kr. 7.500.000 inkl. moms til finansiering af Frederiksberg Kloak A/S’s arbejder med nedgravning og etablering af faskiner. Frederiksberg Kloak A/S betaler renter og afdrag på lånet.

Bestyrelsen bemyndiges desuden til at overskride denne låneramme med 10%, forudsat at Frederiksberg Kloak A/S betaler renter og afdrag også på denne del af låne

Motivation:

Bl.a. grundet problemer med undergrunden er Klimaprojektet blevet forsinket og fordyret. Status på projektet og det optagne lån er, at Cowi og Frederiksberg Forsyning har beregnet, at lånedelen vil beløbe sig til i alt kr. 7,5 mio. Frederiksberg Forsyning har tilkendegivet, at de fortsat vil betale renter og afdrag på et lån af denne størrelse.

Det vurderes, at vedtagelsen kan ske med simpel stemmeflerhed efter fordelingstal af de fremmødte, idet der er tale om bemyndigelse til optagelse af lån.

Tilmeldelse til generalforsamlingen skal oplyses pr mail til administrator, Elisabeth Eibye, ee@bjd-advokater.dk senest tirsdag den 13. august 2019, kl. 12.00

Jf. vedtægtens § 10:

Stemmeret kan udøves af et medlem eller en af medlemmet skriftligt befuldmægtiget. En befuldmægtiget kan højst stemme i henhold til 2 fuldmagter.

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling august 2019

Fuldmagt

Tilmeld dig beboernyhedsbrevet Park III Nyt

*Påkrævet felt