Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 7. september 2020

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Den blev oprindeligt udsat på grund af Covid 19. Vi er stadig underlagt de krav og begrænsninger, der er som følge af Covid 19. På nuværende tidspunkt er der bl.a. en grænse på max. 100 som må forsamle. På trods af foreningens størrelse når vi normalt ikke den grænse og bestyrelsen har derfor valgt at forsøge at afholde generalforsamlingen. Det betyder dog at det denne gang er det meget vigtigt at I tilmelder Jer, så vi kan holde styr på antallet. Tilmeldelse til generalforsamlingen skal oplyses helst pr mail til administrator, Elisabeth Eibye, ee@bjd-advokater.dk, 33 11 63 64, senest torsdag den 3. september 2020, kl. 12.00. Ingen som ønsker at deltage bør afholde sig fra at deltage men vi håber at hver husstand vil nøjes med at sende én repræsentant. Vi vil søge at gøre generalforsamlingen så sikker som mulig for alle men hvis vi ikke ser os i stand til det og overholde overholde de til den tid gældende krav, vil vi blive nødt til at udsætte generalforsamligen igen.

Bestyrelsen vil endvidere opfordre især dem med interesse for økonomi og regnskab at søge suppleantposterne, da vi forventer at der snart skal ske et generationsskifte på dette område.

Med Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Dokumenterne for generalforsamlingen ligger her:

Indkaldelse og forslag til afstemning

Årsrapport, Regnskabserklæring og Revisionsprotokol for 2019

Budgetforslag for 2020

Beretning

Fuldmagt

Deklaration

Aflysning af den Ordinære Generalforsamling 9. marts 2020

Af hensyn til deres beboere og grundet forholdsreglerne omkring Covid-19 virus har Plejehjemmet Lotte aflyst vores leje af lokale. Vi er enige i at beboernes sikkerhed er vigtigst.
Desværre ser vi os ikke i stand til med så kort varsel at finde et alternativt sted til afholdelse. Derfor aflyses generalforsamlingen indtil videre.
Bestyrelsen vil arbejde på at finde et passende alternativ og søge at følge de til enhver tid gældende anbefalinger fra myndigheder.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Afholdes i festsalen i Skolen ved Nordens Plads, Sofus Francks Vænge 32, 2000 Frederiksberg den 21. marts 2019 kl. 19:00

Tilmelding til generalforsamlingen skal oplyses pr telefon, brev eller mail til administrator, Elisabeth Eibye, 33 11 63 64, ee@bjd- advokater.dk senest mandag den 18. marts 2019, kl. 12.00

Jf. vedtægtens § 10: Stemmeret kan udøves af et medlem eller en af medlemmet skriftligt befuldmægtiget. En befuldmægtiget kan højst stemme i henhold til 2 fuldmagter.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
 5. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor
 6. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse
 7. Forelæggelse til godkendelse af budget for næste regnskabsår.
 8. Forslag
  1. Problemer med vandindtrængning
 9. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  1. Følgende 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg: Neel Kragh valgt i 2017 for 2 år,
   Modtager genvalg, Helge Skielboe valgt i 2017 for 2 år, Modtager genvalg, Tim Thøgersen valgt i 2017 for 2 år, Modtager genvalg. Derudover ønsker Ditte Marie Jørgensen, valgt i 2018 for 2 år, at udtræde af bestyrelsen. Det betyder, der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 for 1 år.
  2. En suppleant for 2 og en suppleant for 1 år skal vælges. Bestyrelsen foreslår Dennis Kristensen til medlem af bestyrelsen og Henrik Malmberg til suppleant.
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt.

Forslag 1: Problemer med vandindtrængning. Stillet af Flemming Vesterø, Askeskellet 28

Jeg foreslår, at ejerforeningen fremover arbejder mere fokuseret, målrettet og hurtigt ved opståede problemer med vandindtrængning i bebyggelsen, og at man anvender byggeteknisk expertise til at opspore lækager og kontrollere udførelse af reparationer.

Baggrunden for mit forslag er, at vi i vores lejlighed nu i over 3 år har haft problemer med vandindtrængning, formentlig stammende fra afløb og skjulte rør fra overboens tagterrasse og blomsterkasse. Et problem som i skrivende stund fortsat ikke er løst. Jeg er bekendt med, at andre har haft tilsvarende problemer med et meget langvarigt forløb.

Bestyrelsen har drøftet forslaget og udtaler på denne baggrund følgende:
Gennem årene har bestyrelsen brugt bl.a. følgende byggeteknisk ekspertise til at udføre grundige undersøgelser for at komme vandindtrængning til livs: Teknologisk Institut, Rådgivende ingeniørfirma Oluf Jørgensen A/S (vores i byggetekniske rådgiver gennem mange år), Phønix Tag og Brunch Bygningsfysik.

Skiftende bestyrelser har læst rapporterne grundigt og fulgt anbefalingerne for reparation og ændringer i konstruktionen. Nogle gange er det lykkes at stoppe vandindtrængningen. Andre gange har ekspertanbefalingerne ikke hjulpet. Det er uklart for bestyrelsen hvordan den skal gå mere systematisk og målrettet til værks og bruge mere byggeteknisk ekspertise end man tidligere har gjort.